Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüVekaletname üzerinde tatbik imzaların bulunması durumunda ayrıca imza beyannamesi sunulması gerekir mi?

Karar Özeti

Kararda, imza beyannamesinin, kişinin kimlik bilgileri ile imza örneklerini içeren ve imzanın ilgiliye ait olduğunu tevsik etmek amacıyla düzenlenen belge olduğu,   abşvuru ekinde yer alan noter onaylı vekaletname incelendiğinde, vekilin imza örnekleriyle birlikte kimlik bilgilerine de yer verildiği, dolayısıyla imza beyannamesinin içermesi gereken bilgileri içerdiğinin tespitinin yapıldığı bu itibarla, şikayetçinin ön yeterlik başvurusunun, vekaletnameyle birlikte vekile ait imza beyannamesinin sunulmaması nedeniyle yeterli olmadığı yönündeki komisyon kararının yerinde olmadığı, belirtilmiştir.

Karar

-KARAR-

Toplantı No : 2011/029
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 04.04.2011
Karar No : 2011/UY.I-1165
şžikayetçi:
Yüksel İnşaat A.şž., Av.A.Kemal Sevinç Söğütözü Caddesi No: 14/ A – B 06560 Beştepe / Ankara

İhaleyi Yapan Daire:

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. No:1 Kağıthane/ İstanbul

Başvuru Tarih ve Sayısı:

28.02.2011 / 10906

Başvuruya Konu İhale:

2010/540544 İhale Kayıt Numaralı “Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[06.73].(0263)./2011-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 25.11.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel İnşaat A.şž.'nin 09.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2011 tarih ve 10906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede ön yeterliğe ilişkin başvurunun şirket adına vekil tayin edilen Gürdal Kaya tarafından yapıldığı, başvuru dosyasında yer alan vekaletnamede aynı zamanda vekilin tatbik imzasının da bulunduğu, bu nedenle başvurunun vekile ait imza beyannamesinin sunulmadığı gerekçesiyle yeterli görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde, ihaleye vekaleten katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, şikayetçinin başvuru dosyasında, şirketin noter onaylı imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu belgelerde ihaleye katılma konusunda vekalet verme yetkisine sahip olduğu görülen Genel Müdür Hakkı Suha Ünsal ve Murahhas Üye İsmail Öncel tarafından, Gürdal Kaya'nın vekil tayin edildiği, vekaletnamede vekilin üç adet tatbik imzasının bulunduğu, başvuru mektubunun vekil tarafından imzalandığı, ancak başvurunun, ekinde vekile ait imza beyannamesi bulunmadığı gerekçesiyle yeterli görülmeyerek reddedildiği anlaşılmıştır.

 

İmza beyannamesi, kişinin kimlik bilgileri ile imza örneklerini içeren ve imzanın ilgiliye ait olduğunu tevsik etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Başvuru ekinde yer alan noter onaylı vekaletname incelendiğinde, vekilin imza örnekleriyle birlikte kimlik bilgilerine de yer verildiği, dolayısıyla imza beyannamesinin içermesi gereken bilgileri içerdiği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, şikayetçinin ön yeterlik başvurusunun, vekaletnameyle birlikte vekile ait imza beyannamesinin sunulmaması nedeniyle yeterli olmadığı yönündeki komisyon kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yüksel İnşaat A.şž.'nin teklifin yeterli kabul edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


Bu sayfa 4788 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    2
  • Bugün Ziyaretci :

    147
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara