Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüMemurlara verilen yemek hizmeti için ne kadar katkı bedeli alınmalı dır?

Karar Özeti

Bütçe Uygulama Talimatının 3. Maddesine yer verilen parasal tutarın, memurlardan alınması gereken katkı bedelin için asgari tutar olduğu, yemek katkı bedeli olarak yemek maliyetinin yarısının(veya 1/3’nü) memurlardan tahsil edilmesi gerektiği hk.

 

Karar

 

 

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Tutanak No : 38527

Tutanak Tarihi : 04.03.2014


1296 sayılı ilamın 3.maddesi ile; ....Belediyesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur olarak çalışan personelin öğle yemeği için ödemesi gereken memur katkı bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması nedeniyle 21.155,05 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

…………………………………………..

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212. maddesinde; “Devlet Memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.” denilmiştir.

Bu maddeye dayanılarak çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin “Yemek Servisi Giderleri” başlıklı 4.maddesinde; “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtım yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. 

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır...” hükmüne yer verilmiştir.

14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nda; 

“1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4. maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2009 - 14/1/2010 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2009 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

2- Bu uygulamaya 15/1/2009 tarihinde başlanacaktır.

3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

4- Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

Tebliğ olunur.” denilmektedir.

Görüldüğü üzere yemek yiyenlerden alınacak yemek ücretleri tarifesi, her yılbaşında bütçe uygulama talimatı ile asgari rakamlar üzerinden belirlenmekte olup, kurumlar yemek maliyetinin kalan kısmını karşılayacak şekilde bu rakamların daha üstünde fiyatlar tespit edilebilecektir. Bu nedenle bütçe uygulama talimatı ile belirlenen miktarlar en az alınması gereken miktarı ifade etmektedir. Eğer bütçe uygulama talimatında belirtilen miktar üzerinden kişilerden tahsil edilen bedel, yemeğin maliyetinin kalanını karşılamaya yetmiyorsa, kişilerden tahsil edilen miktarın yemeğin maliyetinin kalan kısmını karşılayacak şekilde artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yemek maliyetinin yarısından fazla bir miktar kurum bütçesinden karşılanmıştır olacaktır ki bu da yukarıda ifade edilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yine söz konusu mevzuat hükümleri yemek maliyetinin devlet tarafından karşılanacak kısmının nasıl hesaplanacağını göstermektedir. Bu hükümlere göre idarenin belirlediği sistemde ortaya çıkan yemek maliyetinin yarısı idare tarafından, diğer yarısı ise yemek yiyen memurlar tarafından karşılanacaktır. Bir diğer ifadeyle yapılması gereken uygulama; yemek bedelinin en fazla yarısının kurum bütçesinden karşılanması; geriye kalan diğer yarısının ise memurlardan yemek bedeli olarak tahsil edilmesidir. Bu bedeller Bütçe Uygulama Talimatının 3. maddesine göre, verilen hizmet bedelinin maliyetine bağlı olarak belirlenen asgari bedellerden fazla olabilecektir.

Mevzuatın açık hükmüne göre yemek bedelinin yarısının kurum bütçesinden, geriye kalan diğer yarısının ise memurlardan yemek bedeli olarak tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada, yemek yiyen memurdan, verilen yemeğin maliyetinin yarısına tekabül eden tutarın kesilmesi gerekirken bu tutar yerine 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenen asgari tutarlar kesilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışan personelin öğle yemeği için ödemesi gereken memur katkı bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması mevzuata aykırıdır.

Bu nedenle 1296 sayılı ilamın 3.maddesi ile 21.155,05 TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE


Bu sayfa 1427 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    6
  • Bugün Ziyaretci :

    266
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara