Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüAtanma şartları taşımayan kişinin müdürlük kadrosuna usulsüz atanması sonucu fazla ödenen maaş kalemlerinin kamu zararı oluşturur mu?

Karar Özeti

Atanma şartları taşımayan kişinin müdürlük kadrosuna atanmasının kamu zararı oluşturacağı hakkında.

Karar

 

Sayıştay Temyiz Kurulu

Dosya No : 39104

Tutanak No : 41203

Tutanak Tarihi : 15.12.2015

.

 

53 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle; Asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde 08.06.2012 tarih ve 385/766 sayılı atama onayı ile Zabıta Müdürlüğü kadrosuna atanan ………….’ya, bu usulsüz atama dolayısıyla özel hizmet tazminatı, gösterge, ek gösterge ve yan ödemenin fazla ödenmesi sonucu toplam …………-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

 

…………………………

 

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

 

Asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde 08.06.2012 tarih ve 385/766 sayılı atama onayı ile Zabıta Müdürlüğü kadrosuna atanan …………’ya, bu usulsüz atama dolayısıyla özel hizmet tazminatı, gösterge, ek gösterge ve ödemenin fazla ödendiği anlaşılmıştır.

 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Kapsam” başlıklı 2 ncimaddesinde; “ Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.” hükmü,

 

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5 nci maddesinde; müdürlük kadrosunun yönetim hizmetleri grubu içerisinde yer alan görevde yükselmeye tabi kadrolardan olduğu, hükmü,

 

“Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

 

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

 

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

 

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,” hükmü, “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 21 inci maddesinde; “Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” hükmü,

 

“Yürürlükten kaldırılan mevzuat” başlıklı 23 üncü maddesinde; “2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.”, hükmü,

 

“Geçici hükümler” başlıklı Geçici 1 ncimaddesinde ise; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.” hükmü, Bulunmaktadır.

 

11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 17.maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

 

Aynı yönetmeliğin “Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller” başlıklı 51 nci maddesi “ı” bendinde:

 

 

ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

 

 

hükümleri uygulanır.” denilmiştir.

 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in görevde yükselmeye ilişkin esasları düzenleyen “Öğrenim Düzeyi” başlıklı 5 inci maddesinde de:

 

“Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.

 

Devlet memurlarının;

 

a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, .....(7), Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

 

 

görmüş olmaları şarttır.” Denilmiştir.

 

Bu mevzuat hükümlerine göre, konumuzla ilgili olmak üzere, Belediyelerdeki müdürlük kadrolarına atanabilmek için gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik gerekse Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik te belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları en önemlisi de, aday memurların Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları yerine getirmeleri, dört yıllık yüksekokul bitirmesi ve görevde yükselme sınavında başarılı olmalarıdır. Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde, Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiş olmasına rağmen, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 17 inci maddesindeki düzenlemeden anlaşılacağı üzere, bu düzenleme, zabıta müdürü ve daire başkanlığı dışındaki kadrolara yapılacak atamalarla ilgilidir. Dolayısıyla, zabıta müdürlüğü kadrosuna atanacak personelinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik belirtilen genel ve özel şartları taşıması ve açılan sınavda başarılı olması gerekmektedir. Buna göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Belediye zabıta müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için, anılan Yönetmeliğin, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7nci maddesi ve Geçici 1 nci maddesi hükümlerinin birlikte değerlendirilmesiyle anlaşılacağı üzere, 18/4/1999 tarihinden sonrası için, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir.

 

Halbuki, ………… Belediyesi Zabıta müdürlüğü kadrosuna, Belediye Başkanının 08.06.2012 tarih ve 385/766 sayılı atama onayı ile atanan ……….’nın bu atama işleminin belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. …………’nın iki yıllık bir yüksek okul mezunu olması, yüksek okulu da 18.04.1999 tarihinden sonra bitirmiş olması nedenleri ile zabıta müdürlüğü kadrosuna asaleten atanması, asilde aranan şartları taşımadığından ve aynı zamanda da, bu atamanın yapılabilmesi için gerekli olan eğitim ve sınav şartları da yerine getirilmemiş olduğundan, mümkün görülmemektedir.

 

Dolayısıyla, her iki kadro için ödenen; gösterge, ek gösterge, yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler arasındaki 2012 yılında oluşan toplam farka tazmin hükmü verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 5.Daire tarafından 53 sayılı ilamın 1 inci maddesine ilişkin verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

 


Bu sayfa 19064 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    4
  • Bugün Ziyaretci :

    154
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara