Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüAşırı düşük açıklamasında kullanılan proforma faturayı imzalayan firmaya ait imza beyannamesi sunulması gerekir mi?

Karar Özeti

Kararda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.15 numaralı maddesine göre de, ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde, açıklama kapsamında sunulan proforma faturaya dayanak olan belgeleri meslek mensubundan incelemek üzere isteme yetkisi bulunduğu, ihale komisyonunca açıklama kapsamında sunulan proforma faturaya dayanak olan belgeler meslek mensubundan incelemek üzere ayrıca istenmediği halde,   başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının "Serbest Mali Müşavire ait yetki belgesinin verilmediği, faaliyet belgesinin , noter onaylı verilmediği, proforma fatura veren Piroksan Ticaret adına ... imzaya yetkili olduğunu tevsik eden yetki belgesinin bulunmadığı" gerekçesiyle uygun görülmemesi mevzuata aykırı olduğu belirtilmiştir.

Karar

Toplantı No : 2013/033
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 29.04.2013
Karar No : 2013/UH.III-1925
şžikayetçi:
Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. şžti., KARACA MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:178/A-B GÜMÜşžHANE

 

İhaleyi Yapan Daire:

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı), Hakkı Turaylıç Caddesi No: 5 06338 Emek ANKARA

 

Başvuru Tarih ve Sayısı:

05.03.2013 / 8080

 

Başvuruya Konu İhale:

2012/176151 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İle Muhtelif Evsafta Eleman Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 27.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Genel Temizlik İle Muhtelif Evsafta Eleman Hizmet Alım İşi"  ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. şžti.nin 14.02.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 05.03.2013 tarih ve 8080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/958 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının, öngörülen giyim bedelinin belgelendirilmesi amacıyla sunulan proforma faturaya ilişkin imza sirküleri ve SMMM’e ait yetki belgesi sunulmadığı gerekçesiyle uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale mevzuatında belirtilen belgelerin açıklama kapsamında sunulmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında ".... KİK Genel Tebliği (Madde 79.4.2.15) ..." hükmü gereğince, ..." söz konusu belgeler firmanıza izahat istenildiğinde yazıda ayrıca belirtilmesine gerek olmayan KİK Kurulu genel tebliği ile açıklanmış olan hükümler gereğince verilmesi gereken belgelerdir.

..."

Komisyon kararında eksik belge olduğu tespit edilen konu proforma fatura ve diğer belgelerin imzası değil, imza yetkisi verilen Serbest Mali Müşavir" ™e ait 3658 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannameleri imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi hükmü gereğince yetki belgesinin belgelere ek olarak konulması gerekirken açıklama dosyasında yetki belgesinin verilmemiş olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Yapılan incelemelerde firma yetkilileri veya serbest mali müşavir imzası bulunsa bile bu imzaları tevsik eden kanıtlayan imza yetkililerine ait imza sirküleri veya tasdikle yetkili olan yetkililerin imzaya yetkili olduğunu gösterir yetki belgelerinin de imza ve belgelere ek olarak verilmesi zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. İdaremizce aşırı düşük sorgulaması ile ilgili olarak firmanıza tebliğen yazılan yazımızda ayrıntılı olarak teklif fiyat ve bileşenleri ile ilgili olarak tüm kanıtlayıcı belge ve bilgilerin gönderilmesi de istenildiği halde bilgi ve belgeler tam sunulmamıştır.

İdaremizin ihale sürecinde tesis etmiş olduğu söz konusu idari işlemler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun verdiği takdir yetkisi çerçevesinde olup, kamu ihale mevzuatına aykırılık içermemektedir"  denilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi"  başlıklı 79" ™uncu maddesinde "79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

..."

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4.  İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1.  İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

..."

79.4.2.3.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a.  Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b.  Fiyat teklifleri,

..."

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

..."

79.4.2.4.  Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %  80" ™inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; "Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim."  ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; "Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80" ™inin altında olmadığını beyan ederim."  ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5.  İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan   toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan   ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %  80" ™inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; "Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim."  ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; "Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %  80" ™inin altında olmadığını beyan ederim."  ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

..."

79.4.2.14.  Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

..."

79.4.2.15.  Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura  /  fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

..."

79.4.2.20.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

..."

79.5.  Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

...""  açıklamaları bulunmaktadır.

İdari şžartname" ™nin "İhale konusu işe ilişkin bilgiler"  başlıklı 2" ™nci maddesi "2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Genel Temizlik ile Muhtelif Evsafta Eleman Hizmet Alım işi

..."" 

"Teklif fiyata dahil olan giderler"  başlıklı 25" ™inci maddesi "....

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bakanlık bünyesinde temizlik hizmetinde çalışacak 62 işçi için yürürlükteki asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

Liman Başkanlıklarında Temizlik hizmetinde çalışacak 33 işçi için yürürlükteki asgari ücretin % 20 fazlası,

şžef pozisyonundaki 1 kişi için %30 (yüzdeotuz) fazlası,

Aşçı pozisyonunda çalışacak 3 aşçı için %50 (yüzdeelli) fazlası oranında ödeme yapılacaktır

Aşçı Yardımcısı pozisyonundaki 2 kişi için %20 (yüzdeyirmi) fazlası,

Garson pozisyonundaki 2 kişi için %20 (yüzdeyirmi) fazlası

Teknisyen Yardımcısı pozisyonundaki 2 kişi için %30 (yüzdeotuz) fazlası,

Kaloriferci pozisyonundaki 3 kişi için %30 (yüzdeotuz) fazlası

Bahçıvan pozisyonundaki 3 kişi için %30 (yüzdeotuz) fazlası

Ödeme yapılacaktır.

Ulusal ve dini bayram ile genel tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

yol ücreti, günlük geliş gidiş brüt 6.50 TL. (6.50 TL x 26 gün),

yemek ücreti olarak bir günlük brüt 5,50 TL.(5,50 TL x 26 gün),

ücret bordrosu üzerinde gösterilerek aylık ve nakdi olarak sözleşme süresince ödeyecektir.

Giyim yardımı: Yüklenici ayrıca, 111 işçi için; özellikleri Teknik şžartnamede belirtilen; 111 adet pantolon, 111 adet gömlek, 111 adet ayakkabı, 111 adet iş önlüğü, 12 adet çizme ve 12 adet yağmurluk olmak üzere, işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde ayni giyim yardımı verecektir. Özellikleri Teknik şžartnamede belirtilmiştir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu işte kullanılacak olan ve yüklenici tarafından karşılanması istenilen Teknik şžartnamede ayrıntılı listesi verilen temizlik sarf malzemesi teklif fiyata dahildir

..."

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

yüzde 2" ,

Sözleşme Tasarısı" ™nın "İşin süresi"  başlıklı 9" ™uncu maddesi "9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013

..."" ,

Birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemleri "

1.İşçilik maliyeti

a) İşçi (asgariücret+yol+yemek) (62 işçi x 12 ay)

b) Aşçı: (asgariücret+%50+yol+yemek) (3 işçi x 12 ay)

c) şžef: (asgari ücret+%30+ yol+yemek) (1 işçi x 12 ay)

d) Aşçı yard.:(asg.üc+%20+yol+yemek) (2 işçi x 12 ay)

e) Kaloriferci:(as.üc+%30+yol+yemek) (3 işçi x 12 ay)

f) Bahçıvan:(asg.üc+%30+yol+yemek) (3 işçi x 12 ay)

g) Teknisyen:(as.üc+%30+yol+yemek) (2 işçi x 12 ay)

i) Garson: (asg.üc+%20+yol+yemek) (2 işçi x 12 ay)

i) İşçi (asgari ücret+%20+yol+yemek) (33 işçi x 12 ay)                                                                                                        

2. Temizlik malzemesi (12 ay)" ,

Ayrıca Teknik şžartname "....

Madde 11- Temizlikte Kullanılacak Makine, Ekipman ve Malzeme    

Temizlikte kullanılacak makine listesi:

..."

Temizlikte kullanılacak ekipman listesi:

..."

Temizlikte kullanılacak makinelerin teknik özellikleri:

..."

Yüklenici tarafından temin edilecek Yıllık Malzeme İhtiyaç listesi

..."

Madde 13- Giyim Yardımı Olarak Verilecek Kıyafetlerin Özellikleri:

...""  şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ve ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücrete göre, ihale konusu hizmet işinde %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, giyim ve temizlik sarf malzemesi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 2.255.105,52 TL,

İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin öngörülen kâr hariç tutarının 2.352.416,90 TL olduğu tespit edilmiştir.

İdarenin 14.01.2013 tarihli yazıları ile teklif fiyatları kâr hariç yaklaşık maliyet tutarlarından daha düşük olan isteklilerden aşırı düşük teklif fiyatları hakkında ".... teklif fiyatı bileşenlerinin (işçilik maliyetleri, temizlik sarf malzemeleri, ekipman) ayrıntılı ve yazılı olarak kanıtlayıcı belgelerle"  ifadesine yer verilerek açıklama istenmiştir.

İhale komisyonu kararıyla açıklaması uygun görülmeyen başvuru sahibine kararın gerekçeleri, kesinleşen ihale kararına ilişkin yazıda "şžirketinizin 31.01.2013 tarih ve 313 kabul numarasıyla İdaremize sunmuş olduğu açıklama dosyasında yapılan incelemede; ciro bilgileri ile ilgili olarak verilen belgelerde imza yetkisi Serbest Mali Müşavire ait yetki belgesinin verilmediği, KİK genel tebliği Madde 79.4.2.15 hükümlerine göre faaliyet belgesinin onaylı verilmesi hükmü gereği istenilen belgenin noter onaylı verilmediği, proforma fatura veren Piroksan Ticaret adına yetkili olduğu görülen Nuray Pir" ™e ait imza sirküleri ve imzaya yetkili olduğunu tevsik eden yetki belgesinin bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle İhale Komisyonu, KİK Genel Tebliğinin 79.4.2.15 maddesine göre eksik olduğu görülen belgeleri geçersiz sayarak teklifinizin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir"  şeklinde belirtilmiştir.

Başvuru sahibinin 2.299.869,60 TL toplam teklif fiyatı hakkında yaptığı aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması idarenin gerekçeleri ile sınırlı olarak incelendiğinde,

%3 sözleşme ve genel giderler dâhil, giyim gideri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti olarak 2.255.109,60 TL, temizlik sarf malzemesi ve giyim gideri için 43.426,00 TL ve 1.334,00 TL kâr öngörüldüğü,

43.426,00 TL olarak belirlenen Teknik şžartname" ™nin 11 ve 13" ™üncü maddelerinde belirtilen temizlik sarf malzemesi ve giyim malzemelerin fiyatlarına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği" ™nin 79.4.2.4 numaralı maddesine uygun olarak maliyete dayalı açıklama kapsamında gerekli ibare ile birlikte ilgili meslek mensubu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) tarafından açık adresi belirtilerek ve TÜRMOB özel kaşesi de kullanılarak onaylanmış Piroksan Ticaret Nuray Pir" ™den alınan proforma faturanın,

Piroksan Ticaret Nuray Pir" ™e ait proforma faturayı onaylayan SMMM tarafından onaylanmış 2012 yılının 3. dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesininsunulduğu,

İdarenin kararında belirtildiği üzere proforma faturayı onaylayan SMMM" ™ye ait yetki belgesi ve proforma faturayı veren Piroksan Ticaret Nuray Pir" ™in yetkilisine ait imza sirkülerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği" ™nin 79.4.2.4 numaralı maddesine göre, açıklama kapsamında sunulan proforma faturanın mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği" ™nin 79.4.2.15 numaralı maddesine göre de, ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde, açıklama kapsamında sunulan proforma faturaya dayanak olan belgeleri meslek mensubundan incelemek üzere isteme yetkisi bulunmaktadır.

 

Ancak meslek mensubunun gerekli ibare ve kaşe ile birlikte onaylayarak iletişim bilgilerinin de belirtildiği proforma faturaya ek olarak, faaliyet belgesinin, mükellef ile yapılan tam tasdik sözleşmesinin veya imzalamaya yetkili olunan beyannamelerin ya da proforma faturayı düzenleyen mükellefin imza sirkülerinin de aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale komisyonunca açıklama kapsamında sunulan proforma faturaya dayanak olan belgeler meslek mensubundan incelemek üzere ayrıca istenmediği halde,   başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının "Serbest Mali Müşavire ait yetki belgesinin verilmediği, faaliyet belgesinin ..." noter onaylı verilmediği, proforma fatura veren Piroksan Ticaret adına ..." imzaya yetkili olduğunu tevsik eden yetki belgesinin bulunmadığı"  gerekçesiyle uygun görülmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

B)  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik" ™in 18" ™inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhale komisyonu kararıyla açıklaması uygun görülmeyen Enpak Temizlik İnşaat Elektro. Med. San. ve Tic. Ltd. şžti.ne kararın gerekçeleri, kesinleşen ihale kararına ilişkin yazıda "şžirketinizin 23.01.2013 tarih ve 362 kabul numarasıyla İdaremize sunmuş olduğu açıklama dosyasında yapılan incelemede; ..." dosya içinde proforma fatura verildiği, ancak bu faturaları onaylayan Serbest Mali Müşavir için verilmesi zorunlu meslek odası yetki belgesinin noter onaysız ve bu belgeleri tevsik eden imza sirküsünün noterden onaylanmadan verildiği, Dosyada proforma faturaları veren Turkuaz Ltd. şžti. yetkilisinin imza sirküsünün noterden onaylanması gerekirken mali müşavir tarafından aslı gibidir yapılarak tasdik edildiği, Mali Müşavir şžener Aydın" ™ın adına verilmiş olan yetki belgesi ve imza beyannamesi noterden onaylanmadan verildiği, Mali Müşavir şžener Aydın" ™ın Mali Müşavirlik yetki belgesinin 26.04.2012 tarihli olduğu ve 6 aylık bir süre için geçerli olduğu ihale ilan tarihi ve ihale tarihinde belgenin süresinin bitmiş olduğu, iş elbisesi ile ilgili olarak Merve Yokuşbaş tarafından verildiği görülen işyeri ruhsat çalışma, faaliyet belgesi vergi levhası ve imza sirküsünün de noter onaylı olmadığı sadece fotokopi belge olarak konulduğu görülmüştür. Bu nedenle İhale Komisyonu, KİK Genel Tebliğinin madde 79 devamı olan ilgili fıkralarına göre eksik olduğu görülen belgeleri geçersiz sayarak teklifinizin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir" "  şeklinde belirtilmiştir.

Enpak Temizlik İnşaat Elektro. Med. San. ve Tic. Ltd. şžti.nin 2.335.776,00 TL toplam teklif fiyatı hakkında yaptığı 23.01.2013 tarihli aşırı düşük açıklamasıincelendiğinde,

%3 sözleşme ve genel giderler dâhil, giyim gideri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti olarak 2.255.109,60 TL, temizlik sarf malzemesi için 50.856,00 TL, giyim gideri için %3 sözleşme ve genel giderler dâhil 10.815,00 TL (= 10.500,00 x 1,03) ve 18.995,04 TL kâr öngörüldüğü,

50.856,00 TL olarak belirlenen Teknik şžartname" ™nin 11" ™inci maddesinde belirtilen temizlik sarf malzemesi fiyatlarına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği" ™nin 79.4.2.4 numaralı maddesine uygun olarak ağırlıklı ortalama birim satış tutarına dayalı açıklama kapsamında gerekli ibare ile birlikte ilgili meslek mensubu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Süleyman Danacı ve şžener Aydın) tarafından açık adresleri belirtilerek ve TÜRMOB özel kaşesi de kullanılarak onaylanmış Serena Temizlik San. ve Tic. Ltd. şžti. ve Turkuaz Temizlik Mak. İç ve Dış Tic. Ltd. şžti.nden alınan proforma faturaların,

Serena Temizlik San. ve Tic. Ltd. şžti.ne ait proforma faturayı onaylayan SMMM Süleyman Danacı tarafından onaylanmış 2012 yılının 3. ve 2. dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin, SMMM" ™nin imza beyannamesi, faaliyet belgesi ile proforma faturayı veren şirketin imza sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi ilgili sayfasının,

Turkuaz Temizlik Mak. İç ve Dış Tic. Ltd. şžti.ne ait proforma faturayı onaylayan SMMM şžener Aydın tarafından onaylanmış 2012 yılının 3. dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin, SMMM" ™nin imza beyannamesi, (26.04.2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli) faaliyet belgesi ile proforma faturayı veren şirketin imza sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi ilgili sayfası fotokopilerinin,

10.500,00 TL olarak belirlenen Teknik şžartname" ™nin 13" ™üncü maddesinde belirtilen giyim malzemelerinin fiyatlarına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği" ™nin 79.4.2.4 numaralı maddesine uygun olarak maliyete dayalı açıklama kapsamında gerekli ibare ile birlikte ilgili meslek mensubu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sinan Gökçe) tarafından açık adresi belirtilerek ve TÜRMOB özel kaşesi de kullanılarak onaylanmış İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş" ™dan alınan proforma faturanın,

İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş" ™a ait proforma faturayı onaylayan SMMM Sinan Gökçe tarafından onaylanmış 2012 yılının 3. dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin, SMMM" ™nin faaliyet belgesiile proforma faturayı veren tacirin imza beyannamesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi ile Vergi Levhası fotokopilerininsunulduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddia konusu kapsamında yapılan incelemede tespit edilen gerekçelerle,

Meslek mensubunun gerekli ibare ve kaşe ile birlikte onaylayarak iletişim bilgilerinin de belirtildiği proforma fatura dışında kalan ve yukarıda sayılan açıklama kapsamında doğrudan sunulması gerekmeyen belgelerin (meslek mensubu faaliyet belgesi, imza beyannamesi, mükellef ile yapılan tam tasdik sözleşmesi veya imzalamaya yetkili olunan beyannameler, proforma faturayı düzenleyen mükellefin imza sirküleri vb.)   sunuluş şekli ve içeriğinden dolayı açıklamanın uygun bulunmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi ve Enpak Temizlik İnşaat Elektro. Med. San. ve Tic. Ltd. şžti.nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.


Bu sayfa 2611 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    4
  • Bugün Ziyaretci :

    58
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara