Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüÖzel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde "yönetici" olarak gösterilen kişinin şirket ortağı olması zorunlu mudur?

Karar Özeti

Kararda, şirketin ortakları ile şirketin teklif kapsamında sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olduğu, söz konusu belgede adı geçen .....'ın şirket ortağı olmadığı ve anılan şahsın 5188 sayılı Kanun kapsamında, özel güvenlik görevlilerini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yönetici görevinde bulunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibi tarafından sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde ....'ın şirket ortağı olarak gösterilmediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı neticesine varıldığı belirtilmiştir

Karar

 

Toplantı No :  2013/005
Gündem No :  60
Karar Tarihi :  14.01.2013
Karar No :  2013/UH.I-265

şžikayetçi:  
HD Özel Güvenlik Hizm. Ltd. şžti., MURATPAşžA MAH. ÇATALKÖPRÜ CAD. İNÖNÜ İşž MERKEZİ ANTALYA

İhaleyi Yapan Daire:  

Gaziantep Özel İdaresi , İncilipınar 4 Nolu Cadde Numara 6 27090 GAZİANTEP

Başvuru Tarih ve Sayısı:

 13.12.2012 / 41137

Başvuruya Konu İhale:

 2012/162043 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep İl Özel İdaresi Silahsız Teçhizatlı Özel Güvenlik” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:  

Gaziantep İ Özel İdaresitarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Gaziantep İl Özel İdaresi Silahsız Teçhizatlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" ihalesine ilişkin olarak HD Özel Güvenlik Hizm. Ltd. şžti.nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.0212 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012 tarih ve 41137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

                      Başvuruya ilişkin olarak 2012/4724 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:  

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihalede sundukları özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde Sibel Doğan’ın yönetici olarak gösterildiği ancak şirkete ait ticaret sicil gazetelerinde adı geçen şahsın şirket yöneticisi olarak gösterilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Sibel Doğan’ın şirket ortağı veya yöneticisi olmadığı, yalnızca 5188 sayılı Kanun gereği çalıştırılması zorunlu olan (emniyet ve jandarma birimlerine karşı sorumlu) bir şirket personeli olduğu bu nedenle söz konusu şahsın şirkete ait ticaret sicil gazetesinde yer almamasının doğal olduğu ayrıca belgelerinin uygun olmadığı düşünülüyorsa neden kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve geçen yıl yapılan güvenlik hizmeti alımı ihalesinin üzerinde bırakıldığı isteklinin yöneticisinin de ticaret sicil gazetesinde gösterilmemesine rağmen neden bu hususun bir önceki sene dikkate alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

                      Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler" başlıklı 38'inci maddesinde "(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

                      ....

                      b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

                      ....

                      ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

                      İstenilmesi zorunludur.

                      ....

                      (4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur."  hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Özel güvenlik hizmet alımı ihaleleri" başlıklı 67'nci maddesinde  "....67.2. İdarelerce, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin" istenilmesine ilişkin alt maddesinde, Özel Güvenlik şžirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerekmekte olup, ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik şžirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur."  açıklaması yer almaktadır.

İdari şžartname'nin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7'nci maddesinde "7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

                      ....

                      h) Özel Güvenlik şžirketi Faaliyet İzin Belgesi"düzenlemesine yer verilmiştir.

                      İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi HD Özel Güv. Hiz. Ltd. şžti. tarafından sunulan 24.09.2012 tarihli özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde şirket ortaklarının isimlerinin Haydar Doğan, Demet Yılmaz ve Sibel Doğan (Yönetici) olarak gösterildiği anlaşılmış olup anılan istekli tarafından sunulan 22.07.2008, 12.03.2010 ve 22.08.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneklerinin incelenmesi neticesinde şirket ortaklarının Haydar Doğan ve Demet Yılmaz olduğu ayrıca Demet Yılmaz'ın şirket müdürlüğü görevini yürüttüğü tespit edilmiştir.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde yönetici kavramı "Özel güvenlik şirketlerinde ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticiler"  olarak tanımlanmıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve adı geçen Yönetmelik'te yer verilen "yöneticilik" müessesesi özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları açısından getirilmiş özel bir düzenleme niteliğinde olup söz konusu müessese şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket yöneticiliği, şirket müdürlüğü gibi kavramlardan tamamen farklıdır. Ayrıca özel güvenlik şirketlerinde yöneticilik görevini yürütecek şahıslarda aranan şartlar arasında şirkete ortak olma koşulu da bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi şirketin ortakları ile şirketin teklif kapsamında sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olduğu, söz konusu belgede adı geçen Sibel Doğan'ın şirket ortağı olmadığı ve anılan şahsın 5188 sayılı Kanun kapsamında, özel güvenlik görevlilerini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yönetici görevinde bulunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibi tarafından sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde Sibel Doğan'ın şirket ortağı olarak gösterilmediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

 

                      Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, HD Özel Güv. Hiz. Ltd. şžti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


Bu sayfa 5510 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    3
  • Bugün Ziyaretci :

    131
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara