YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

KURUL KARARLARI

Hızlı MenüMesafeli Satis Sözlesmesi

1 – Sözleşmenin Tarafları

 

İşbu sözleşme bir tarafta Reşit galip Caddesi 15/7 ikamet eden Av. Gulden YETİM (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Son Kullanıcı (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2: Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı tarafından talep edilen ve Satıcıya ait www.ihalekararisor.com sitesinde belirtilen hukuki danışmanlık hizmetlerinin mail yolu ile görülmesidir.

ALICI ve SATICI’nın ait www.ihalekararisor.com internet sitesinde  içeriği ve bedeli  belirtilen  hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu hizmeti temel nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet satın aldığını, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.ihalekararisor sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

Sözleşme konusu işin niteliği, Alıcı tarafından istenen hukuki görüşün mail yolu ile kendisine ulaştırılmasıdır. Bedel, www.ihalekararisor.com internet sitesinde belirtilen tutardır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1 Alıcı,   “www.ihalekararisor.com” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Alıcı, alıcının internet sitesinde yer alan hizmetlerin bilgilendirme amacı taşıdığını ve satıcı açısından hukuki sorumluluk doğurmadığını kabul eder.

4.1.3 Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

- 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”

- 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın görüş veya kararı mail adresine ulaşmaması dışında cayma hakkı bulunmamaktadır.

4.1.4. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, internet sitesinde yer alan iletişim  adreslerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

4.1.5. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple Satıcının  uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Satıcının  Hak ve Yükümlülükleri:

 Satıcı bedelin tahsiline müteakip 3 iş günü içinde hizmeti ifa etmekle yükümlüdür. Hizmetin ifasından kasıt, görüş veya kararın Alıcının mailine gönderilmesidir.

5. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. Satıcı, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. Satıcı , bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

5.3. Satıcı, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

6. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, , Satıcının bulunduğu Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve ücretin Satıcı’nın hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; görüş veya karar Alıcı’nın mailine gönderilmesi ile son bulmaktadır.

7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    13
  • Bugün Ziyaretci :

    314
  • Karar Sayısı :

    5831

Yargıtay Danıştay Sayıştay

DANISTAY


Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara